TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc phẩm quyền quản lý của Sở Công Thương
05/11/2020 | 10:46  | cms-view-count: 34381

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 2/11/2020 về việc Công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc phẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Danh mục 38 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc phẩm quyền quản lý của Sở Công Thương. Trong đó Thủ tục hành chính cấp tỉnh là 26 thủ tục; thủ tục hành chính cấp huyện, thành phố là 9 thủ tục và Danh mục TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa có 03 thủ tục, cụ thể như sau:

26Thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Lĩnh vực An toàn thực phẩm (02 thủ tục); Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (15 thủ tục); Lĩnh vực Hóa chất (06 thủ tục); Lĩnh vực kinh doanh hàng hóa (03 thủ  tục).

09 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp huyện, thành phố thuộc Lĩnh vực Lưu thông Hàng hóa.

03 thủ tục Thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm hành chính công; UBND các huyện, thành phố, niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng