TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở
05/11/2020 | 02:53  | cms-view-count: 43380

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Lê Khắc Ghi, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, giảng viên trung tâm chính trị các huyện, thành phố tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta luôn chú trọng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị đã giới thiệu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Hội nghị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người dân, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Theo báo Đắk Nông điện tử