Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
12/09/2017 | 10:48  | cms-view-count: 3322

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.  

Theo đó, Quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tiếp nhận, quản lý, kinh doanh khai thác chợ; Ban chuyển đổi chợ cấp huyện; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Có 2 thủ tục hành chính được thực hiện là thủ tục Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và thủ tục Lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan tham gia, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm: Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định này để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng quy định.Căn cứ trách nhiệm và thời gian giải quyết được phân định trong quy định, khẩn trương thực hiện việc cập nhật, công khai để thực hiện hiệu quả, đồng bộ. Giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời hạn đã quy định trong Quy định này. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào để trễ hẹn thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm công khai xin lỗi công dân bằng văn bản theo quy định.

Giao Sở Công Thương thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Công Thương để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định mới ban hành.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Ban quản lý chợ cấp huyện; Ban quản lý chợ cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tiếp nhận luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông theo Quy định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh, kiến nghị về Sở Công Thương để phối hợp, tham mưu giải quyết./.   

 Xem chi tiết tại file đính kèm          

H.N