Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
12/09/2017 | 04:00  | cms-view-count: 2901

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyênngành của Sở Công Thương.

02 thủ tục mới ban hành gồm: Thủ tục Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá và thủ tục Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt mức cấp độ 2.

Sở Công Thương tổ chức niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương chịu trách nhiệm; công khai lên Trang thông tin điện tử của đơn vị đạt mức cấp độ 2 để tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng.

Xem chi tiết tại file đính kèm

M.L