TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2/9 năm 2021
16/12/2020 | 09:06  | cms-view-count: 17387

Thực hiện Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. UBND tỉnh ban hành Công văn số 6500/UBND-KGVX, ngày 15/12/2020 về Nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2/9 năm 2021. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa  bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021theo đúng nội dung tại Thông báo nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, thông báo đến các đơn vị trực thuộc được biết, thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc, vệ sinh cơ quan, bố trí trực bảo vệ cơ quan và tại đơn vị kết nghĩa, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc đúng theo quy định, tổ chức thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng, đường phố, khu dân cư, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trước, trong và nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021.

Huy Hoàng