TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

19/01/2017 | 03:08 PM  | cms-view-count: 2765
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND nhằm giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017.  UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính...

UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

19/01/2017 | 03:06 PM  | cms-view-count: 1632
Ngày 13/01/2017,UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Quyết định về việc giao đất và cho thuê đất đối với Công ty cổ phần thủy điện Tam Long

19/01/2017 | 03:04 PM  | cms-view-count: 1950
Ngày 12/01/2017,UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Tam Long để sử dụng vào mục đich mặt nước lòng hồ thủy điện và cho Công ty Cổ...

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần xây dựng GIQ

19/01/2017 | 03:02 PM  | cms-view-count: 1518
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần xây dựng GIQ thuê 8.052,5 m 2  đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...

Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

12/01/2017 | 03:12 PM  | cms-view-count: 1766
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh quyết định giao đất cho Chùa Phước Thiện và thu hồi đất của Công ty Cổ phần Daknoruco

11/01/2017 | 03:13 PM  | cms-view-count: 1622
Ngày 10/01/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc giao 4.984,9 m 2  đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...

UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

06/01/2017 | 03:15 PM  | cms-view-count: 1657
Nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan...

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/01/2017 | 03:18 PM  | cms-view-count: 3083
Ngày 05/01/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

04/01/2017 | 03:25 PM  | cms-view-count: 8829
Ngày 04/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại UBND...

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

04/01/2017 | 03:24 PM  | cms-view-count: 1453
Nhằm chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch lở mồm long móng gia súc phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người...