Tiếp tục cho học sinh cấp THPT, GDTX và GDNN nghỉ học đến hết ngày 04/4/2020
cms-publish-date 26/03/2020 | 01:53  | cms-view-count: 38019

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1382/UBND-KGVX tiếp tục cho học sinh cấp THPT, GDTX và GDNN nghỉ học.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 04/4/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố thông báo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương đã ban hành; chủ động cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tế.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1241/UBND-KGVX ngày 19/3/2020 cho học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 28/3/2020; Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh để tổ chức dạy học qua internet một cách phù hợp, hiệu quả; đồng thời, hướng dẫn các trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường tại Công văn số 1288/UBND-KGVX ngày 20/3/2020.

H.M

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực