Chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025
cms-publish-date 28/05/2020 | 09:47  | cms-view-count: 265

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, nguyên tắc vận động: Tỉnh Đắk Nông khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài các nhà tài trợ và các đối tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đắk Nông và nhân dân các nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các bên và sự tham gia của người dân trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; Xây dựng và tăng cường quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác trên cơ sở đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam; Vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam; phù hợp với các định hướng và chính sách phát triển của tỉnh và các nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên của các Sở, ban, ngành, địa phương; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thực hiện các chương trình, dự án và các khoản viện trợ; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong công tác vận động, tiếp nhận, thực hiện nguồn viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình: Tiếp tục tăng cường vận động, thực hiện và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua các tổ chức, cá nhân nước ngoài để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trên cơ sở định hướng chung: Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lồng ghép với các chương trình xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các chương trình viện trợ, ưu tiên các địa phương có tỷ lệ nghèo cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Không khuyến khích tiếp nhận đầu tư các dự án phi chính phủ nước ngoài tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng, trừ các dự án đầu tư xây dựng cơ hạ tầng và các khoản viện trợ bằng hàng hóa, tiền mặt. Chương trình gồm có các nội dung: Định hướng ưu tiên hợp tác theo lĩnh vực và định hướng theo địa bàn; cụ thể như sau:

Định hướng ưu tiên hợp tác theo lĩnh vực bao gồm: (1) Hỗ trợ phát triển giáo dục - Đào tạo, dạy nghề; (2) Phát triển, cải thiện điều kiện về y tế; (3) Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; (4) Giải quyết các vấn đề xã hội; (5) Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; (6) Khắc phục hậu quả chiến tranh; (7) Hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Định hướng theo địa bàn gồm: khu vực nông thôn; khu vực đô thị.

Chương trình được thực hiện với các biện pháp sau:

        1. Về cơ chế chính sách

        - Xây dựng kế hoạch vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức chủ động đề xuất và tăng cường phối hợp trong thu hút và sử dụng hiệu quả vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

        - Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động và triển khai các dự án tại tỉnh trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định của địa phương.

        - Xây dựng, cập nhật danh mục và nhận diện các dự án ưu tiên vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

        - Bố trí nhân lực, ngân sách, phương tiện phục vụ các hoạt động xúc tiến, vận động, quản lý và thực hiện công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

        - Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ để các đối tác địa phương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ có đầy đủ thông tin để phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, dự án.

        2. Về thông tin tuyên tuyền

        - Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật Việt Nam cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác nước ngoài  hiểu, biết và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

        - Xây dựng diễn đàn trao đổi thông tin và kinh nghiệm các chương trình, dự án cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn, tạo điều kiện cho việc nắm bắt thông tin, tránh sự tài trợ chồng chéo về lĩnh vực hay địa bàn.

- Xây dựng chuyên mục viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên website của tỉnh để giới thiệu nhu cầu viện trợ và giới thiệu Chương trình vận động, viện trợ của tỉnh lên website của Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM).

- Tổ chức Hội nghị Hội thảo để tiếp cận và giới thiệu đến nhà tài trợ nhu cầu viện trợ của tỉnh.

3. Về phương thức vận động

- Tăng cường tính chủ động của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng, duy trì quan hệ hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Tranh thủ vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

- Xây dựng mạng lưới kết nối người Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xây dựng chương trình dài hạn, triển khai chương trình, dự án, thiết thực hiểu quả.

- Xây dựng danh mục dự án ưu tiên viện trợ để chủ động kêu gọi vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ.

- Chuyển đổi cách thức vận động chung sang tiếp cận vận động từng tổ chức, cá nhân theo từng dự án cụ thể.

4. Về công tác giám sát, đánh giá

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc vận động, quản lý các dự án phi chính phủ nước ngoài nhằm nâng cao tính hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

- Tăng cường thúc đẩy mô hình tham gia giám sát các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của cộng đồng.

- Kịp thời chấn chỉnh, kiện toàn những thiếu sót, chậm trễ trong hợp tác thực hiện các dự án phi chính phủ nước ngoài.

5. Củng cố bộ máy cơ quan vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

- Tập trung củng cố và tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh. Đảm bảo có cán bộ chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ và được đào tạo đáp ứng yêu cầu để thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phi chính phủ nước ngoài ở các đơn vị, địa phương về các kỹ năng xây dựng, vận động, tổ chức thực hiện, thẩm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án phi chính phủ nước ngoài.  

- Tiếp tục phát triển mạng lưới đầu mối chuyên trách về công tác đối ngoại, trong đó có công tác phi chính phủ nước ngoài ở các ngành, địa phương để tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo ngành, địa phương và thuận lợi trong khâu kết nối, liên hệ với các cơ quan chức năng, với các tổ chức ngành, địa phương tại địa phương.

* Văn phòng UBND tỉnh: Là cơ quan đầu mối về công tác vận động viện trợ và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình này. Là đầu mối hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan đối ngoại Trung ương trong công tác quan hệ, vận động, đàm phán, ký kết thực hiện các dự án, các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương bổ sung, điều chỉnh danh mục và xây dựng đề cương chi tiết các dự án ưu tiên vận động viện trợ.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác xúc tiến, vận động, thực hiện và quản lý các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xây dựng hoàn thiện nội dung của dự án thuộc Danh mục các dự án ưu tiên xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2020-2025 theo tình hình thực tế của địa phương.

Xem chi tiết Chương trình tại đây

H.M

 

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực