Tuyên truyền phổ biến Kế hoạch 179-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
cms-publish-date 22/09/2020 | 10:53  | cms-view-count: 3540

Ngày 10/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộ trong tình hình mới.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người DTTS so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng kết cấu hạ tàng kinh tế xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS; giữu gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của người đồng bào DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và thực hiện những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị sơ sở; nâng cao niềm tin của đồng bào; giữ vũng an ninh quốc gia và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Về mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện xem chi tiết tại đây

M.L

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực