tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 02/12/2020 | 04:11  | cms-view-count: 32400

Nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, lập lại trật tự trong quản lý nhà nước về chăn nuôi heo; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo, theo dõi, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện chăn nuôi heo phải đảm bảo theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 và các văn bản liên quan; hỗ trợ xây dựng các chuỗi chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh; thực hành chăn nuôi tốt; ưu tiên phát triển chăn nuôi heo theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm.

- Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030; phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định Luật Chăn nuôi năm 2018.

- Rà soát, đề xuất cho UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh định hướng phát triển chăn nuôi heo tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế của địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: khi tham mưu cho UBND tỉnh chủ trương nghiên cứu, khảo sát đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mới các trang trại chăn nuôi heo, phải kiểm tra, đánh giá chính xác, toàn diện về vị trí, đảm bảo định hướng phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và khu vực phát triển chăn nuôi tập trung của các địa phương.

- Hướng dẫn chủ đầu tư các hồ sơ, thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng các nội dung cam kết khi triển khai dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi heo; nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo theo đúng quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, công nghệ xử lý môi trường mới và hiệu quả trong lĩnh vực chăn nuôi heo. Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương trong việc chuyển giao công nghệ mới thân thiện với môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi heo.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông: chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng ưu tiên các chính sách (khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...) đối với các tổ chức, cá nhân được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo có vị trí xây dựng nằm trong khu vực chăn nuôi tập trung.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: Rà soát, xác định từ 01 đến 02 khu vực chăn nuôi heo tập trung phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo khoảng cách an toàn; bảo vệ môi trường; liên kết gắn sản xuất với giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... để khuyến khích, thu hút và hỗ trợ đầu tư.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện chăn nuôi theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Chăn nuôi năm 2018 và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y năm 2015.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở chăn nuôi chỉ được phép xây dựng khi đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định; khi đi vào hoạt động phải tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận. Xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn quản lý; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở chăn nuôi theo thẩm quyền, đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi năm 2018.

- Kịp thời báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khi phát hiện dịch bệnh chăn nuôi, để kịp thời khống chế nguồn lây nhiễm, có giải pháp xử lý, tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát và lây lan ra diện rộng.

- Rà soát, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa được xác nhận Kế hoạch bảo môi trường phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, kiên quyết không hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Điều 57 Luật Chăn nuôi năm 2018.

H.M

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực