tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 12/2020
cms-publish-date 20/01/2021 | 10:06  | cms-view-count: 1868

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 12/2020 như sau:

Tổng số lượt tiếp: 18 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 18 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 18 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân trong tháng 12/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai 15/18 lượt tiếp công dân chiếm 83,3% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; Kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi xây dựng trục đường Trung tâm hành chính ....), các lĩnh vực khác 3/18 lượt tiếp công dân chiếm 16,7.

M.L

 

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực