tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2020
cms-publish-date 02/03/2021 | 10:11  | cms-view-count: 1994

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 01/2020 như sau:

Trong tháng 01/2021, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp: 24 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 24 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 49 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 01/2021, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 22/24 lượt tiếp công dân, chiếm 91,6% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tái định canh khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 3....), các lĩnh vực khác 2/24 lượt tiếp công dân chiếm 8,4%.

M.L

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực