tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2020
cms-publish-date 02/03/2021 | 10:13  | cms-view-count: 2119

Kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tháng 02/2020, như sau:

Trong tháng 2/2021, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp 20 lượt (tiếp định kỳ 20 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt) với 28 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân trong tháng 02/2021, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, với 16/20 lượt tiếp công dân, chiếm 80% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; Kiến nghị về xây dựng nhà trái phép chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý xem xét, giải quyết, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy khai sinh ....), các lĩnh vực khác 4/20 lượt, chiếm 20%.

M.L

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực