tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

thông tin điều hành của ubnd tỉnh

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 02 năm 2021
cms-publish-date 02/03/2021 | 10:24  | cms-view-count: 1557

Trong tháng 02/2021, có 20/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 109 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại (có 04 đơn vị trang Web không truy cập được) trong đó:

+ Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 34 lượt, giảm 01 lượt so với tháng 1/2021.

+ Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 75 lượt, giảm 20 lượt so với tháng 1/2021.

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đăng tải thông tin tiếp công dân và xử lý đơn thư trên trang TTĐT của đơn vị. Gửi báo cáo kết quả việc đăng tải tiếp công dân và xử lý đơn thư trên trang TTĐT của đơn vị về Văn phòng UBND tỉnh theo định kỳ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

M.L

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực