Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
cms-publish-date 09/12/2019 | 02:53  | cms-view-count: 26897

Căn cứ Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019; căn cứ Quyết định số 1603-QĐ/TU, ngày 02/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019. Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh vừa ban hành Thông báo số 24-TB/HĐXT ngày 03/12/2019 triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019.

Theo đó, Thời gian xét tuyển: Ngày 24/12/2019 (01 ngày), cụ thể như sau:

Buổi sáng:

+ 7h 30 - 8h00: Khai mạc;

+ 08h30 - 09h30: Tổ chức phỏng vấn vị trí kế toán và chuyên viên;

+ 10h00 - 11h30: Tổ chức chấm giáo án vị trí giảng viên.

Buổi chiều:

Từ 13h30 - 17h00: Thực hành bài giảng đối với vị trí giảng viên.

* Địa điểm xét tuyển: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

* Lưu ý: Thí sinh đến trước giờ xét tuyển 30 phút để làm thủ tục theo quy định.

Xem chi tiết: Thông báo, danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển.

H.M

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực