TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Công bố kết quả xếp loại 14 doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2020
cms-publish-date 09/08/2021 | 08:09  | cms-view-count: 1384

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND, công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu năm 2020

Theo đó, kết quả xếp loại 14 doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu năm 2020 được công bố. Trong đó, có 05 doanh nghiệp xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 07 doanh nghiệp Hoàn thành nhiệm vụ; 02 Doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ. Xem chi tiết tại đây.

UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm công bố kết quả đánh giá, xếp loại này lên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lâp các quỹ theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 9/2015/NĐ-CP ngày 08/3/2015 của Chính phủ; Điều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính.

Thực hiện xét chi thưởng từ quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp xếp loại C(Không hoàn thành nhiệm vụ), yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp phải lập phương án hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm lỗ theo lộ trình và có lợi nhuận, đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chiu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý đối với nội dung do đơn vị tham mưu, đề xuất

Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp loại này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Sở Tài chính công bố kết quả đánh giá, xếp loại này lên trang thông tin của Sở.

Huy Hoàng