Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông và Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông.
cms-publish-date 07/12/2018 | 08:19  | cms-view-count: 28087

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 647/KH-UBND về việc thoái  vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông và Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông.

Mục đích nhằm huy động vốn ngoài xã hội để nâng cao năng lực tài chính, tự chủ, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh phù hợp với chủ trương nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Với nguyên tắc thoái vốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần theo hình thức đấu giá công khai, căn cứ kết quả đấu giá công khai để quyết định thực hiện các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung Kế hoạch:

Lộ trình thoái vốn cụ thể như sau:

Để triển khai hiệu quả kế hoạch này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan, lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời và tăng cường phối hợp đế đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ và quy đinh của nhà nước.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng