TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018
cms-publish-date 26/12/2018 | 09:28  | cms-view-count: 72804

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2106/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 4). 

Theo đó, Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018, cụ thể như sau:


Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan như:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định và hướng dẫn đơn vị được giao làm Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Đơn vị được giao làm Bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai và các quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để Bên mời thầu tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định; đồng thời thực hiện những nội dung công việc khác có liên quan thuộc thẩm quyền.

Huy Hoàng