TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
cms-publish-date 04/01/2019 | 07:52  | cms-view-count: 106864

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 02/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Mục tiêu tổng quát nhằm hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng bảo đảm đạt năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn đến 2020: Hình thành 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên các vùng mà sản phẩm đã có các dự án, doanh nghiệp đầu tư hoặc đã sản xuất theo phương thức ứng dụng công nghệ cao; Dự kiến giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 chiếm từ 5-7% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh và ít nhất có 3 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của giai đoạn 2018 - 2020; Hình thành và phát triển 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nâng tổng số vùng lên 23 vùng vào năm 2025; Đưa giá trị sản lượng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025 chiếm từ 20-25% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh; Dự kiến đến năm 2025 có thêm 3-4 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn 2026-2030:  Hình thành và phát triển thêm 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nâng tổng số vùng lên 43 vùng vào năm 2030. Đưa giá trị sản lượng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 chiếm từ 35 - 40% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh và ít nhất có 10 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn 2031 - 2035: Tiếp tục phát triển có hiệu quả 43 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện có, từng bước mở rộng quy mô và đối tượng; đồng thời hình thành và phát triển thêm 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới, nâng tổng số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lên 55 vùng  vào năm 2035; Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất 60 -70% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Theo đó, Quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2035. Dự kiến quy hoạch 55 vùng đủ điều kiện để xây dựng đạt tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh với diện tích khoảng 28.636 ha, cụ thể như sau:

- 17 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao với diện tích 15.600 ha

- 11 vùng hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao với diện tích 6.420 ha

- 02 vùng ngô ứng dụng công nghệ cao với diện tích 600 ha

- 06 vùng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.800 ha

- 02 vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao cá nước ngọt ao hồ nhỏ 450 ha

- 01 vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao 20 ha

- 05 vùng nuôi bò thịt, bò sinh sản ứng dụng công nghệ cao 2.226 ha

- 03 vùng nuôi heo ứng dụng công nghệ cao 230 ha

- 01 vùng nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao 60 ha

- 03 vùng rau ứng dụng công nghệ cao 630 ha

- 01 vùng lúa ứng dụng công nghệ cao 400 ha

- 01 vùng đậu tương ứng dụng công nghệ cao 200 ha

- 02 vùng nuôi cá nước ngọt cá lồng (800 lồng) ứng dụng công nghệ cao.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng