TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Quy định cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 08/01/2019 | 09:29  | cms-view-count: 19150

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo đó, Quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất, quản lý và khai thác quỹ đất công bao gồm các nội dung sau: Cơ chế tạo quỹ đất sạch áp dụng cho Tổ chức Phát triển quỹ đất các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Cơ chế quản lý, khai thác quỹ đất công; Cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Cơ chế nguồn vốn tạo quỹ phát triển đất.

Những nội dung không quy định trong Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Đối tượng áp dụng Quy định bao gồm:

- Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển quỹ đất các cấp.

- Các tổ chức, cá nhân trong nước có đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, tư vấn dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai; dịch vụ bán đấu giá bất động sản có đủ điều kiện để thực hiện việc khai thác, tạo quỹ đất sạch phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị khác được giao quản lý, khai thác quỹ đất công.

- Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

* Các nội dung chính của Quy định ban hành kèm theo Quyết định nêu trên gồm: Cơ chế thực hiện công tác tạo quỹ đất sạch (từ Điều 5 đến Điều 11); Cơ chế đầu tư vào quỹ đất sạch (từ Điều 12 đến Điều 17); Quản lý, khai thác quỹ đất công (Điều 18 đến Điều 22),...

Để thực hiện Quy định nêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Tổ chức Phát triển quỹ đất theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện; đặc biệt đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm kê quỹ đất đưa vào sử dụng tạo nguồn vốn; Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra đối với các cấp chính quyền địa phương, các Sở, ngành liên quan nhằm triển khai nhiệm vụ đúng quy định và hoàn thành đúng tiến độ thời gian quy định; Phê duyệt kế hoạch, phương án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn và chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, ngành liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung công việc sau:

+ Chủ trì tổ chức thực hiện việc rà soát, kiểm kê quỹ đất hàng năm, đề xuất giải pháp khai thác sử dụng quỹ đất sạch để tạo nguồn vốn và chịu trách nhiệm tổng hợp, cung cấp danh sách các tổ chức đang quản lý sử dụng đất; phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định dự án tạo quỹ đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án tạo quỹ đất. Cung cấp danh sách, vị trí, sơ đồ để phục vụ công tác điều tra việc sử dụng đất. Đối với khu đất của tổ chức chưa có bản đồ địa chính hoặc chưa có bản trích đo địa chính thì đề nghị Tổ chức Phát triển quỹ đất đo đạc hoặc thuê đơn vị tư vấn đo đạc và tổ chức thẩm định kết quả trích đo địa chính khu đất;

+ Cung cấp các bản trích lục, trích sao địa chính khu đất của các tổ chức (dạng giấy và dạng số), các đơn vị sử dụng đất, tình hình cấp giấy chứng nhận của các phường, xã, thị trấn; thực hiện việc chỉnh lý biến động khu đất;

+ Tổ chức Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị chủ trì giúp Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch, phương án khai thác quỹ đất, dự toán kinh phí và tổ chức việc thực hiện, phối hợp các đơn vị tiến hành rà soát quỹ đất, tổng hợp báo cáo kết quả và xây dựng phương án khai thác quỹ đất theo đối tượng phân nhóm và lập phương án khai thác nêu tại Điều 10 Quy định này trình Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành liên quan thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Xem chi tiết tại đây

H.M