TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

UBND tỉnh đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2019 (lần 2)
cms-publish-date 11/06/2019 | 09:06  | cms-view-count: 47629

Việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2019 và các nhiệm vụ còn tồn đọng đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1236/UBND-KTKH ngày 25/3/2019 và đôn đốc thực hiện tại Công văn số 2164/UBND-KTKH ngày 15/5/2019; tuy nhiên, đến nay đã quá hạn định nhưng một số nhiệm vụ vẫn chưa được thực hiện hoàn thành và chưa đến kết quả cuối cùng, làm ảnh hưởng đến công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh; Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi  mới doanh nghiệp Nhà nước năm 2019.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 1236/UBND-KTKH ngày 25/3/2019, Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh và các chỉ đạo khác của UBND tỉnh liên quan đến công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng tháng (nêu rõ kết quả thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ tiếp tục xử lý) về Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ để đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ được giao.

H.M