UBND tỉnh Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

20/01/2020 | 07:54 AM  | cms-view-count: 699
Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2019 tại Báo cáo số 36/BC-UBND; theo đó: * *...

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông

07/01/2020 | 09:18 AM  | cms-view-count: 4742
Trên cơ sở Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;...

UBND tỉnh báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019

11/10/2019 | 07:47 AM  | cms-view-count: 6091
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 525/ ngày 10/10/2019 công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 09 tháng đầu năm 2019. ...

UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019

16/07/2019 | 02:33 PM  | cms-view-count: 1672
Tại Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 15/7/2019, UBND tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2019. Theo...

UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2019

22/04/2019 | 10:19 AM  | cms-view-count: 18224
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành; Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách...

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Nông

08/01/2019 | 08:28 AM  | cms-view-count: 4822
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND. Xem chi tiết tại đây H.M

UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2018

14/11/2018 | 09:50 AM  | cms-view-count: 4098
Vừa qua tại Báo cáo số 531/BC-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018. ...

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018

12/07/2018 | 06:34 PM  | cms-view-count: 2204
UBND tỉnh báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 Chi tiết H.M

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018

15/05/2018 | 03:48 PM  | cms-view-count: 2223
UBND tỉnh thông báo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 Xem chi tiết tại đây