Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

UBND tỉnh Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
20/01/2020 | 07:54  | cms-view-count: 2362

Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2019 tại Báo cáo số 36/BC-UBND; theo đó:

* * Nhìn chung, tình hình thu NSNN trên địa bàn năm 2019 tương đối khả quan, đa số các khoản thu đều vượt tiến độ so với dự toán và thực hiện cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số thu tăng cao là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tương đối thuận lợi. Mặt khác, việc kê khai thuế GTGT bổ sung năm 2017 và 2018 của Công ty nhôm Đăk Nông là 116.000 triệu đồng (đây là khoản thu phát sinh một lần ngoài dự toán); Thuế nhà thầu phát sinh ngoài dự toán của Dự án Điện mặt trời tại Cư Jút và Công ty OLam Việt Nam với tổng số tiền 42.514 triệu đồng,...

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2019 là 2.666.204 triệu đồng, đạt 113% dự toán giao, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (Chi tiết như Biểu số 60/CK-NSNN), bao gồm:

1. Thu nội địa 2.482.052 triệu đồng, đạt 15% dự toán, tăng 13% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, vượt tiến độ thực hiện so với dự toán giao đầu năm, cụ thể như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 702.460 triệu đồng, đạt 143% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; Tiền thuê đất, thuê mặt nước 63.664 triệu đồng, đạt 318% dự toán, tăng 392% so với cùng kỳ năm trước; Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 107.173 triệu đồng, đạt 157% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số khoản thu không đạt tiến độ theo dự toán giao, như: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 484.798 triệu đồng, đạt 79% dự toán, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước; Thuế bảo vệ môi trường 131.995 triệu đồng, đạt 85% dự toán; Lệ phí trước bạ 113.847 triệu đồng, đạt 95% dự toán.

2. Thu xuất nhập khẩu 161.442 triệu đồng, đạt 82% so với dự toán, giảm 7% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

3. Thu huy động đóng góp là 22.710 triệu đồng, tăng 123% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, chi ngân sách địa phương năm 2019 được phân bổ đảm bảo thời gian theo quy định; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội của địa phương và giải quyết các vấn đề cần thiết, cấp bách. Tuy nhiên, chi đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm giải ngân, nguyên nhân là do công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu và triển khai các hợp đồng còn gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến chưa đủ điều kiện để thanh toán vốn theo quy định.

 Tổng chi NSĐP thực hiện năm 2019 là 6.778.065 triệu đồng, đạt 104% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước (Chi tiết như Biểu số 61/CK-NSNN), bao gồm: 

1. Chi đầu tư phát triển 2.422.512 triệu đồng. Trong đó, giải ngân các khoản chi đầu tư phát triển từ nguồn kế hoạch vốn giao đầu năm 2019 của ngân sách cấp tỉnh là đạt khoảng 70% dự toán.

2. Chi thường xuyên 4.354.553 triệu đồng, đạt 95% dự toán, tăng 10% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Chi tiết một số lĩnh vực chi cơ bản như sau: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề là 1.799.447 triệu đồng, đạt 99% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; chi khoa học và công nghệ là 14.092 triệu đồng, đạt 111% dự toán; chi bảo vệ môi trường là 41.840 triệu đồng, đạt 101% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết tại đây

H.M