Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2020
14/10/2020 | 03:16  | cms-view-count: 900

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 09 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 09 tháng đầu năm 2020 là 1.768.505 triệu đồng (không kể thu từ Quỹ dự trữ tài chính), đạt 72% dự toán Trung ương, 66% dự toán địa phương, giảm 7% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (Chi tiết như Biểu số 60/CK-NSNN), bao gồm:

1. Thu nội địa 1.673.599 triệu đồng, đạt 73% dự toán Trương ương, 66% dự toán địa phương, giảm 5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Một số khoản thu, lĩnh vực có đóng góp lớn trong tổng thu NSNN trên địa bàn đạt thấp, cụ thể:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 338.921 triệu đồng, đạt 57% dự toán Trung ương, 54% dự toán địa phương, giảm 23% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 20.762 triệu đồng, đạt 48% dự toán Trung ương và địa phương giao, giảm 13% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 360.103 triệu đồng, đạt 64% dự toán Trung ương, 59% dự toán địa phương.

+ Các khoản thu từ đất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, không đạt tiến độ theo dự toán đề ra, trong đó: Tiền thuê đất, mặt nước là 9.045 triệu đồng, đạt 42% dự toán Trung ương, 11% dự toán địa phương, giảm 82% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; tiền sử dụng đất 261.801 triệu đồng, đạt 94% dự toán Trung ương, 82% dự toán địa phương.

- Bên cạnh đó, vẫn có một số khoản thu đạt khá như:

+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 58.460 triệu đồng, đạt 234% dự toán Trung ương, 172% dự toán địa phương, tăng 2% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu đóng góp từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và thuế nhà thầu của Công ty TNHH Olam Việt Nam, với tổng số tiền là 45.000 triệu đồng.

+ Thuế thu nhập cá nhân 119.779 triệu đồng, đạt 83% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 16% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ Thuế bảo vệ môi trường 116.929 triệu đồng, đạt 81% dự toán Trung ương, 79% dự toán địa phương, tăng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ Thu phí, lệ phí 160.383 triệu đồng, đạt 92% dự toán Trung ương, 88% dự toán địa phương, tăng 33% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Alumin là 128.000 triệu đồng.

2. Thu xuất nhập khẩu 81.947 triệu đồng, đạt 48% dự toán Trung ương và địa phương giao, giảm 58% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

3. Thu huy động đóng góp là 12.959 triệu đồng, tăng 70% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

* Tóm lại, thu NSNN 09 tháng đầu năm 2020 chưa đạt kế hoạch đề ra, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do:

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty lớn như Alumin, thủy điện, xăng dầu không ổn định; một số công ty nhỏ, công ty mới thành lập nghỉ, bỏ kinh doanh; Chính phủ thay đổi một số chính sách về thuế, phí, lệ phí như: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh; gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; giảm 50% lệ phí trước bạ và một số  khoản phí, lệ phí do Trung ương ban hành.

- Tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian qua còn chậm.

- Công tác thống kê, rà soát sắp xếp lại, xử lý tài sản công để cho thuê hoặc đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ tại các địa phương chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ.

II. Chi ngân sách địa phương (NSĐP):

Tổng chi NSĐP thực hiện 09 tháng năm 2020 (bao gồm cả số giải ngân từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2019 sang) là 5.437.515 triệu đồng, đạt 97% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước (Chi tiết như Biểu số 61/CK-NSNN). Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển 2.014.451 triệu đồng (trong đó giải ngân từ nguồn vốn năm trước sang 956.000 triệu đồng). Nếu loại trừ số giải ngân từ thu chuyển nguồn năm trước sang thì chi đầu tư phát triển 09 tháng năm 2020 đạt 51% dự toán giao.

2. Chi thường xuyên 3.301.366 triệu đồng (trong đó chuyển nguồn từ năm trước sang 465.000 triệu đồng). Nếu loại trừ số chi từ thu chuyển nguồn năm trước sang thì chi thường xuyên 09 tháng năm 2020 đạt 57% dự toán giao.

* Nhìn chung, chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2020 chưa đạt tiến độ đề ra, tuy tình hình chi ngân sách các tháng gần đây đã được đẩy nhanh nhằm kịp thời đảm bảo nhiệm vụ chi lương, chế độ cho các các đối tượng chính sách, các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm như phòng, chống dịch Covid-19, bạch hầu, hạn hán và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các công trình, dự án còn thấp, đặc biệt là các dự án mở mới, do các chủ đầu tư chủ yếu tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang.

Xem chi tiết tại đây

H.M