Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông tỉnh
cms-publish-date 28/05/2018 | 04:49  | cms-view-count: 198409

CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Ban Giám đốc
1. Giám đốc Nguyễn Quang Tứ
 Nguyễn Quang Tứ.jpg
Họ và tên: Nguyễn Quang Tứ
Chức vụ: Giám đốc
Sinh năm: 1975  
Số điện thoại: 0914.142.579
 
Giám đốc Ban quản lý dự án là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh và các công việc được UBND, chủ tịch UBND tỉnh phân công hoặc ủy quyền;
- Phụ trách chung, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Ban;
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:
+ Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch của Ban, triển khai thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm của Ban;
+ Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự và tiền lương. Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Làm chủ tịch hội đồng tuyển dụng, nâng lương; chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; là thành viên các ban do tỉnh phân công;
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính - Kế toán;
- Ký tất cả các văn bản liên quan đến mọi hoạt động của Ban.
- Kiêm các chức danh:
+ Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
+ Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do tỉnh phân công.

 
2. Đồng chí Lê Thanh Chung
Lê Thành Trung.jpg  
Họ và tên: Lê Thanh Chung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Sinh năm: 1976
Số điện thoại:0989.448.379
 
Là người giúp Giám đốc Ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc trực, thay Giám đốc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban khi Giám đốc Ban đi vắng;   
- Giúp Giám đốc Ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực:
+ Công tác quản lý dự án; công tác tư vấn giám sát; công tác tư vấn quản lý dự án do Ban thực hiện;
+ Các công việc liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng;
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động phòng Quản lý dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, phổ biến khoa học kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành;
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Ban giao cụ thể.
- Giám đốc Ban ủy quyền ký thay Giám đốc Ban:
+ Ký điều hành tất cả các công việc của Ban khi Giám đốc Ban đi vắng theo chủ trương đã thống nhất; Ký xử lý văn bản đến hàng ngày khi Giám đốc Ban đi vắng;
+ Ký giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Kiêm các chức danh:
+ Phó Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
+ Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Ban phân công và cấp trên quyết định.
 
3. Đồng chí Nguyễn Thiện Ánh 
 Nguyễn Thiện Ánh.jpg
 
Họ và tên: Nguyễn Thiện Ánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Sinh năm 1978
Số điện thoại:
 
Là người giúp Giám đốc Ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
- Giúp Giám đốc Ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực:
+ Về chủ trương, trình tự thủ tục đầu tư; công tác lựa chọn nhà thầu;            
+ Thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán (đối với những công trình Ban làm chủ đầu tư), chi phí đầu tư xây dựng công trình, công tác quyết toán công trình hoàn thành;
+ Công tác quản lý chất lượng công trình từ hồ sơ thiết kế đến công tác thi công hiện trường;
+ Công tác kiểm tra, kiểm soát về chủ trương, khối lượng điều chỉnh, phát sinh; kiểm tra, kiểm soát công tác nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình hoàn thành;
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động phòng Kinh tế - Kế hoạch, phòng Kỹ thuật - Thẩm định;
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Ban giao cụ thể.
- Giám đốc Ban ủy quyền ký thay Giám đốc Ban:
+ Ký giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ những lĩnh vực liên quan đến vốn, quyết định lựa chọn nhà thầu, hợp đồng).
- Kiêm các chức danh:
+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
+ Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Ban phân công và cấp trên quyết định.
 

II. Danh sách cán bộ, công nhân viên trong Ban:  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Điện thoại

2.1

Ban Giám đốc

 

 

 

1

Nguyễn Quang Tứ

Giám đốc

Kỹ sư xây dựng cầu đường

0914142579

2

Lê Thanh Chung

Phó giám đốc

Kỹ sư xây dựng cầu đường

0989448379

3

Nguyễn Thiện Ánh

Phó giám đốc

Kỹ sư xây dựng cầu đường

0914408666

 

Các phòng nghiệp vụ Ban

 

 

2.2

Phòng Hành chính - Kế toán

 

 

1

Trương Thị Kiều My

Phó trưởng Phòng - Phụ trách

Cử nhân Kinh tế

0988470517

2

Nguyễn Thị Huế

Phó trưởng Phòng

Cử nhân Kinh tế

 

3

Lê Thị Hồng Nhung

Kế toán

Cử nhân Kinh tế

 

4

Nguyễn Thị Thanh Chi

Kế toán

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

 

5

Trần Văn Khánh

Chuyên viên

Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

6

Trần Thị Tư

Văn thư - Thủ quỹ

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

 

7

Phạm Đình Hải

Lái xe

Lái xe

 

2.3

Phòng Kinh tế - Kế hoạch

 

 

1

Hồ Lê Hồng Phúc

Trưởng Phòng

Kỹ sư kinh tế xây dựng

0906336709

2

Nguyễn Khắc Bình

Phó trưởng Phòng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

3

Phạm Quốc Công

Cán bộ kế hoạch

Kỹ sư kinh tế xây dựng

 

4

Nguyễn Xuân Thực

Cán bộ kế hoạch

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

5

Phạm Bá Tân

Cán bộ kế hoạch

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

6

Ngô Minh Thành

Cán bộ kế hoạch

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

7

Ngô Viết Tới

Cán bộ kế hoạch

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

2.4

Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

 

 

1

Đào Chí Trung

Phó trưởng Phòng - Phụ trách

Kỹ sư xây dựng cầu đường

0975996282

2

Nguyễn Thị Phương

Phó trưởng Phòng

Kỹ sư xây dựng đường Ô tô sân bay

 

3

Văn Minh Quân

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

4

Lương Hữu Phú

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

5

Dương Văn Châu

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

 

2.5

Phòng Quản lý dự án

 

 

1

Lê Thanh Chung

Phó Giám đốc - kiêm Trưởng phòng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

0989448379

2

Phạm Thế Linh

Phó trưởng Phòng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

3

Nguyễn Xuân Quốc

Phó trưởng phòng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

4

Đào Văn Thưởng

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

5

Nguyễn Đình Vũ

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

6

Nguyễn Trọng Nga

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

7

Ngô Huỳnh Phong

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

8

Nguyễn Văn Luận

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

9

Hoàng Văn Hạnh

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

10

Trần Đình Tuấn

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

11

Bùi Mạnh Tùng

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

12

Mai Khánh Duy

Cán bộ kỹ thuật

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

13

Nguyễn Văn Thanh

Cán bộ kỹ thuật

Cao đẳng quản lý xây dựng

 

 ​