HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

 
Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Nông
 
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;
- Điện thoại: 05013.546.817;
- Fax: 05013.546.817;
- Email:hoipndaknong@yahoo.com.vn.