tổng quan

tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

quy hoạch phát triển

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ch​ức năng và nhiệm vụ

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cms-publish-date 18/01/2021 | 03:31  | cms-view-count: 26

Vào lúc, 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tài liệu Hội nghị Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016 - 2021;

Báo cáo tóm tắt;

Báo cáo tổng kết năm 2020

bộ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực