Tổng quan

Hiển thị bài viết tin tức

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I. Lãnh đạo

1

Điểu Xuân Hùng

Chủ tịch

0979.157.157

 

2

Phạm Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực

0934.86.5959

 

3

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch

0918.452.712

 

4

Nông Văn Tiến

Phó Chủ tịch

0905.796.899

 

5

Thái Thị Thủy

Phó Chủ tịch

0978.88.6768

 

II. Văn phòng và các ban

1

Trần Đức Châu

Chánh Văn phòng

0168.332.4517

 

2

Phạm Lập

Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo

0946.510.307

 

3

Trần Minh Quân

Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

0919.254.379

 

4

Nguyễn Tấn Cung

Trưởng Ban Phong trào

0982.454.386

 

5

Vũ Thị Giao Ninh

Trưởng Ban Tổ chức

0911.68.8118

 

6

Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó Ban Dân tộc-Tôn giáo

0122.880.6639

 

7

Trần Trọng Hải

Phó Ban Tuyên giáo

0944.11.4757

 

8

Trần Công Sự

Phó Ban Dân chủ-Pháp luật

0935.796.896

 

9

Hồ Thị Tiên

Phó Ban Phong trào

0945.61.4477

 

10

Nguyễn Thị Lĩnh

Phó Ban Tổ chức

0972.63.9797