Web Content Display

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

I. Lãnh đạo

1

Điểu Xuân Hùng

Chủ tịch

0979.157.157

 

2

Phạm Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực

0934.86.5959

 

3

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch

0918.452.712

 

4

Nông Văn Tiến

Phó Chủ tịch

0905.796.899

 

5

Thái Thị Thủy

Phó Chủ tịch

0978.88.6768

 

II. Văn phòng và các ban

1

Trần Đức Châu

Chánh Văn phòng

0168.332.4517

 

2

Phạm Lập

Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo

0946.510.307

 

3

Trần Minh Quân

Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

0919.254.379

 

4

Nguyễn Tấn Cung

Trưởng Ban Phong trào

0982.454.386

 

5

Vũ Thị Giao Ninh

Trưởng Ban Tổ chức

0911.68.8118

 

6

Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó Ban Dân tộc-Tôn giáo

0122.880.6639

 

7

Trần Trọng Hải

Phó Ban Tuyên giáo

0944.11.4757

 

8

Trần Công Sự

Phó Ban Dân chủ-Pháp luật

0935.796.896

 

9

Hồ Thị Tiên

Phó Ban Phong trào

0945.61.4477

 

10

Nguyễn Thị Lĩnh

Phó Ban Tổ chức

0972.63.9797