TIN TRONG NƯỚC

Báo cáo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020
cms-publish-date 13/12/2019 | 03:24  | cms-view-count: 1527

Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 639/BC-UBND công khai biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Theo đó:

Dự toán thu ngân sách nhà nước: Để đảm bảo cân đối ngân sách và phù hợp với chỉ tiêu cấp trên giao, thu NSNN trên địa bàn năm 2020 được giao dự toán là 2.700.000 triệu đồng;

Dự toán thu ngân sách địa phương:

- Với số thu NSNN trên địa bàn là 2.700.000 triệu đồng thì NSĐP được hưởng theo phân cấp là 2.335.198 triệu đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 320.000 triệu đồng và thu xổ số kiến thiết là 23.000 triệu đồng.

- Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 4.893.129 triệu đồng.

Dự toán chi ngân sách địa phương: Với số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp là 2.335.198 triệu đồng, số bổ sung từ ngân sách trung ương là 4.893.129 triệu đồng và định hướng về bố trí chi ngân sách địa phương nêu trên, tổng chi NSĐP năm 2020 sẽ là 7.253.700 triệu đồng, bao gồm: Chi đầu tư phát triển; Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay lại của Chính phủ; Chi thường xuyên năm 2020; Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.

Bội chi ngân sách địa phương là 25.373 triệu đồng.

Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019: Tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 là 3.818.001 triệu đồng, gồm: Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh; Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu; Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã; Bội chi ngân sách cấp tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

H.M