Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil được hỗ... (10/07/2020)

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính...