STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 20/QĐ-UBND Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 08/07/3020 Trương Thanh Tùng
2 1960/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 05/12/2019 Nguyễn Bốn
3 1961/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hệ thống hàng rào bao quang trụ sở Công an tỉnh 05/12/2019 Nguyễn Bốn
4 1962/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 05/12/2019 Nguyễn Bốn
5 1965/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị và đường truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Đắk Nông (PTD) qua vệ tinh Vinasat-2 của Đài phát thành và Truyền hình tỉnh Đắk Nông

 

 

 

 

05/12/2019 Nguyễn Bốn
6 1964/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường (Hạng mục thiết bị công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị tiếp nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu) 05/12/2019 Trần Xuân Hải
7 1954/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.698 m2 đất của Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông; đồng thời, cho Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Kim Lan thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản 04/12/2019 Trương Thanh Tùng
8 1951/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao -Thương mại - Dịch vụ du lịch Nguyên Thành Phát chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại – dịch vụ để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái Phước Sơn 04/12/2019 Trương Thanh Tùng
9 1948/QĐ-UBND  Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam –Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV 04/12/2019 Trương Thanh Tùng
10 1947/QĐ-UBND Phê duyệt Kịch bản diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đắk Nông năm 2019 04/12/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 603/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019 và nhiệm vụ tuần 49 04/12/2019 Phạm Ngọc Tuyển
12 5864/QĐ-UBND  Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc 04/12/2019 Trương Thanh Tùng
13 1938/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Thiết bị văn phòng - Điện, điện tử (Gói thầu số 11C) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
14 1939/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống khí y tế (Gói thầu số 10B) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
15 1940/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Thiết bị điều hòa không khí (Gói thầu số 11B) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
16 1941/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống chống sét toàn diện (Gói thầu số 13) 03/12/2019 Trần Xuân Hải
17 595/KH-UBND Triển khai Chương trình số 47-Ctr/TU ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 02/12/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 1931/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụcông trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương 02/12/2019 Trương Thanh Tùng
19 588/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 27/11/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 10/CT-UBND Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/11/2019 Trương Thanh Tùng