VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 304/Kh-UBND Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 23/04/2021 Nguyễn Đình Trung
2 561/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình cấp nước xã Quảng Phú- Đắk Nang, huyện Krông Nô 23/04/2021 Lê Trọng Yên
3 1880/UBND-KTTH  Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung
4 552/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 22/04/2021 Nguyễn Đình Trung
5 201/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 19/04/2021 Nguyễn Đình Trung
6 204/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021) và nhiệm vụ tuần 16 19/04/2021 Phạm Ngọc Tuyển
7 07/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 19/04/2021 Lê Trọng Yên
8 1804/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 16/04/2021 Trần Xuân Hải
9 531/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh 16/04/2021 Trần Xuân Hải
10 527/QD-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn 16/04/2021 Trần Xuân Hải
11 528/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu dân sinh Lo Ren, xã Đắk Sắk 16/04/2021 Trần Xuân Hải
12 529/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Tân đi xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (ĐH 91 TĐ); Hạng mục: Xây dựng mới cầu nhịp 9m và đầu tư xây dựng 4,5Km đường 16/04/2021 Trần Xuân Hải
13 534/QĐ-UBND Công nhận xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 16/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 530/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ 16/04/2021 Trần Xuân Hải
15 532/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải 16/04/2021 Trần Xuân Hải
16 515/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
17 516/QĐ-UBND  Công nhận xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
18 517/QĐ-UBND  Công nhận xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
19 518/QĐ-UBND  Công nhận xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung
20 519/QĐ-UBND Công nhận xã Ea Pô, huyện Cư Jút đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 16/04/2021 Nguyễn Đình Trung