VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
201 2698/UBND-NCKSTT Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 01/06/2021 Trần Xuân Hải
202 753/QĐ-UBND  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2021 Trần Xuân Hải
203 747/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Công an tỉnh thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 31/05/2021 Trần Xuân Hải
204 749/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Tỉnh lộ 5 đoạn Km16+500÷Km19+00, Km21+700 ÷Km24+00 31/05/2021 Trần Xuân Hải
205 750/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Tỉnh lộ 6 đoạn Km19+00 -:- Km23+00 31/05/2021 Trần Xuân Hải
206 742/QĐ-UBND Quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/05/2021 Trần Xuân Hải
207 738/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/05/2021 Lê Trọng Yên
208 380/KH-BCĐ  Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 28/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
209 376/KH-UBND Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2021 27/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
210 2604/UBND-KTN Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh 27/05/2021 Lê Trọng Yên
211 377/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14//4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 27/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
212 2624/UBND-KGVX  Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 27/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
213 733/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá Quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 26/05/2021 Lê Trọng Yên
214 2601/UBND-KGVX  Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp 26/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
215 366/CTrPH-UBND-BLĐ Chương trình phối hợp thông tin truyền thông giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Báo Người Lao Động giai đoạn 2021 - 2025 25/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
216 2576/UBND-KGVX Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 25/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
217 369/QĐ-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 20 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021) và nhiệm vụ tuần 21 25/05/2021 Phạm Ngọc Tuyển
218 731/QĐ-UBND  Ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
219 730/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
220 2563/UBND-KGVX Tăng cường phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 25/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh