VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
541 156/QĐ-UBND  Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái quy mô 2.400 con tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH Lộc Nam Tiến 27/01/2021 Lê Trọng Yên
542 155/QĐ-UBND Công nhận xã, phường, thị trấn đạt và duy trì Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2020 27/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
543 153/QĐ-UBND Công nhận vùng sản xuất Hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
544 154/QĐ-UBND Công nhận vùng sản xuất Hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
545 152/QĐ-UBND  Công nhận vùng sản xuất Lúa ứng dụng công nghệ cao xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
546 142/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 8 26/01/2021 Lê Trọng Yên
547 143/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 10 26/01/2021 Lê Trọng Yên
548 144/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 11 26/01/2021 Lê Trọng Yên
549 145/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 6 26/01/2021 Lê Trọng Yên
550 146/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Hội trường thôn 7 26/01/2021 Lê Trọng Yên
551 147/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 26/01/2021 Lê Trọng Yên
552 149/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh 26/01/2021 Trần Xuân Hải
553 148/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính 26/01/2021 Trần Xuân Hải
554 150/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 26/01/2021 Trần Xuân Hải
555 448/UBND-KTN Xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng trên địa bàn phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa 25/01/2021 Lê Trọng Yên
556 49/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 25/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
557 131/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 25/01/2021 Trần Xuân Hải
558 137/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm thắng – Ea T’ling; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng 22/01/2021 Trần Xuân Hải
559 134/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại dBB301/eBB994/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Nhà hội trường 22/01/2021 Trần Xuân Hải
560 136/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil, hạng mục: Nhà hội trường 22/01/2021 Trần Xuân Hải