VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
661 1923/QĐ-UBND Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 2 năm 2020 25/12/2020 Lê Trọng Yên
662 1924/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
663 1925/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Jút để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng 25/12/2020 Lê Trọng Yên
664 6710/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
665 1936/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức của Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 1369, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội, Công ty TNHH tư vấn và Xây dựng Đông Á 25/12/2020 Nguyễn Đình Trung
666 1920/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 24/12/2020 Trần Xuân Hải
667 1922/QĐ-UBND Nộp tiền phạt nhiều lần 24/12/2020 Lê Trọng Yên
668 1910/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 23/12/2020 Nguyễn Đình Trung
669 1912/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính 23/12/2020 Lê Trọng Yên
670 1913/QĐ-UBND  Công nhận huyện Đắk Mil đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
671 1914/QĐ-UBND Công nhận huyện Đắk Song đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
672 1915/QĐ-UBND Công nhận huyện Krông Nô đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
673 1916/QĐ-UBND Công nhận thành phố Gia Nghĩa đạt các tiêu chí loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020 23/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
674 1917/QĐ-UBND Thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, bố trí sử dụng; đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 600162 do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (cũ) ngày 27/12/2001 23/12/2020 Lê Trọng Yên
675 1903/QĐ-UBND Ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực 22/12/2020 Trần Xuân Hải
676 744/BC-UBND Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ 2020 (giai đoạn 2011-2020) 22/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
677 1906/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N’Drung - Thuận Hà 22/12/2020 Nguyễn Đình Trung
678 745/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020 và nhiệm vụ tuần 52 22/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
679 1893/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng, giai đoạn 2020 - 2029 21/12/2020 Lê Trọng Yên
680 739/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình số 63/CTr-TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 18/12/2020 Lê Trọng Yên