VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
921 322/KH-UBND Tổ chức Hội thảo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
922 323/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
923 872/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2020 18/06/2020 Trần Xuân Hải
924 317/BC-UBND Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 17/06/2020 Trần Xuân Hải
925 861/QĐ-UBND Hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp 17/06/2020 Nguyễn Bốn
926 855/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Công ty TNHH Thạch Lợi giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
927 858/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nghĩa trang xã Đắk Lao mở rộng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Vạn Năng Đắk Nông 17/06/2020 Nguyễn Bốn
928 859/QĐ-UBND  Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2020 - 2021 17/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
929 860/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông 17/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
930 851/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
931 853/QĐ-UBND Thu hồi đất Trụ sở UBND xã Đắk Lao (cũ) giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
932 852/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
933 947/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 17/06/2020 Nguyễn Bốn
934 2979/UBND-NCKSTTHC Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 17/06/2020 Trần Xuân Hải
935 822/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2020 16/06/2020 Nguyễn Bốn
936 310/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/6 đến ngày14/6/2020 và nhiệm vụ tuần 25 16/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
937 821/QĐ-UBND Điều chỉnh Biểu 9 và Biểu 10 kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
938 2920/UBND-KGVX Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 15/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
939 820/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông; đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
940 820/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông; đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 15/06/2020 Trương Thanh Tùng