VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
941 2912/UBND-NCKSTTHC Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức 15/06/2020 Trần Xuân Hải
942 819/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
943 306/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2020 15/06/2020 Trần Xuân Hải
944 818/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 4) 15/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
945 305/BC-UBND Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2020 12/06/2020 Trần Xuân Hải
946 816/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xuân Vàng giao Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng quản lý, sử dụng theo quy định 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
947 2884/UBND-KGVX  Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ 11/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
948 815/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa; Hạng mục (gói thầu số 10): Xây lắp công trình Kè bờ Tây hồ Hạ; Hạng mục (gói thầu số 10a): Xây lắp công trình Kè bờ Đông hồ Hạ 11/06/2020 Trần Xuân Hải
949 814/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán độc lập cho các công trình, tiểu dự án đã hoàn thành thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 11/06/2020 Trần Xuân Hải
950 304/KH-UBND Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo các chính sách được quy đinh tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
951 19/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
952 806/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về giá đất cụ thể tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 14/12/2018; Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 09/01/2019; Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 của UBND tỉnh 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
953 807/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Viễn thông Đắk Nông – Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
954 810/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại tổ dân phố 01, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
955 802/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 10/06/2020 Nguyễn Bốn
956 803/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn huyện Tuy Đức theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 10/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
957 297/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 và nhiệm vụ tuần 24 09/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
958 801/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Xây dựng đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 09/06/2020 Trương Thanh Tùng
959 800/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ Nhà máy alumin Nhân Cơ đến môi trường không khí khu vực xung quanh 09/06/2020 Trương Thanh Tùng
960 290/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 05/06/2020 Nguyễn Bốn