VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1001 851/QĐ-UBND  Thu hồi đất của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
1002 853/QĐ-UBND Thu hồi đất Trụ sở UBND xã Đắk Lao (cũ) giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
1003 852/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác 17/06/2020 Trương Thanh Tùng
1004 947/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 17/06/2020 Nguyễn Bốn
1005 2979/UBND-NCKSTTHC Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 17/06/2020 Trần Xuân Hải
1006 822/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2020 16/06/2020 Nguyễn Bốn
1007 310/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/6 đến ngày14/6/2020 và nhiệm vụ tuần 25 16/06/2020 Phạm Ngọc Tuyển
1008 821/QĐ-UBND Điều chỉnh Biểu 9 và Biểu 10 kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
1009 2920/UBND-KGVX Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 15/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1010 820/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông; đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
1011 820/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông; đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
1012 2912/UBND-NCKSTTHC Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức 15/06/2020 Trần Xuân Hải
1013 819/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học 15/06/2020 Trương Thanh Tùng
1014 306/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2020 15/06/2020 Trần Xuân Hải
1015 818/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 4) 15/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1016 305/BC-UBND Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2020 12/06/2020 Trần Xuân Hải
1017 816/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xuân Vàng giao Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng quản lý, sử dụng theo quy định 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
1018 2884/UBND-KGVX  Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ 11/06/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1019 815/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Công trình: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa; Hạng mục (gói thầu số 10): Xây lắp công trình Kè bờ Tây hồ Hạ; Hạng mục (gói thầu số 10a): Xây lắp công trình Kè bờ Đông hồ Hạ 11/06/2020 Trần Xuân Hải
1020 814/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán độc lập cho các công trình, tiểu dự án đã hoàn thành thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 11/06/2020 Trần Xuân Hải