VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 348/UBND-KGVX Tăng cường thực hiên công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 35/TTg-KGVX ngày 13/01/2021 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 333/UBND-KGVX Triển khai Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 20/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
3 290/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non 18/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 274/UBND-KTN Thực hiện Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2021 Lê Trọng Yên
5 162/UBND-KGVX Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 11/01/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 148/UBND-KGVX Hướng dẫn khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền về tỉnh Đắk Nông 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung
7 6822/UBND-KGVX Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 6815/UBND-KGVX Khẩn trương xử lý vụ tai nạn của học sinh tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác; tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại trường học 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 6810/UBND-NCKSTT Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2020 Trần Xuân Hải
10 6787/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  việc Phòng, chống dịch Covid - 19 29/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 6710/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông 25/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 458/CTSBMTT-QTHT Đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 16/12/2020 Lê Quang Tùng
13 6445/UBND-KTTH Thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Nguyễn Đình Trung
14 650/UBND-KGVX Hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 6446/UBND-KTTH Hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 15/12/2020 Nguyễn Đình Trung
16 6422/UBND-KTN Triển khai chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm lông móng giai đoạn 2021-2025 11/12/2020 Lê Trọng Yên
17 6369/UBND-KTN Triển khai các nội dung tại kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 09/12/2020 Lê Trọng Yên
18 6261/UBND-NCKSTTHC Rà soát, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 04/12/2020 Trần Xuân Hải
19 6275/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 04/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 6242/QĐ-UBND Tăng cường theo dõi, quản lý các trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh 02/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh