VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 30/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 và nhiệm vụ tuần 03 19/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
2 24/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 15/01/2021 Nguyễn Đình Trung
3 16/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021 và nhiệm vụ tuần 02 13/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
4 12/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/01/2021 Trần Xuân Hải
5 02/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 và nhiệm vụ tuần 01/2021 05/01/2021 Phạm Ngọc Tuyển
6 765/BC-UBND Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Đắk Nông năm 2020 31/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 763/BC-UBND  Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/12/2020 Trần Xuân Hải
8 761/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020 và nhiệm vụ tuần 53 29/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
9 744/BC-UBND Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ 2020 (giai đoạn 2011-2020) 22/12/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 745/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020 và nhiệm vụ tuần 52 22/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
11 733/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020 và nhiệm vụ tuần 51 16/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
12 718/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày 30-11 đến ngày 06/12/2020 và nhiệm vụ tuần 50 09/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
13 702/Bc-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 48 (từ 23/11-29/11/2020) và nhiệm vụ tuần 49 03/12/2020 Phạm Ngọc Tuyển
14 685/BC-UBND Báo cáo 03 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ 25/11/2020 Nguyễn Đình Trung
15 682/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Ttuần 47 ( từ ngày 16/11 đến 22/11/2020) và nhiệm vụ tuần 48. 24/11/2020 Phạm Ngọc Tuyển
16 668/BC-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020 và nhiệm vụ tuần 47 17/11/2020 Phạm Ngọc Tuyển
17 657/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020 và nhiệm vụ tuần 46 10/11/2020 Phạm Ngọc Tuyển
18 646/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 26/10 đến 01/11/2020 và nhiệm vụ tuần 45 04/11/2020 Phạm Ngọc Tuyển
19 638/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020 và nhiệm vụ tuần 44 27/10/2020 Phạm Ngọc Tuyển
20 619/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020 và nhiệm vụ tuần 43 19/10/2020 Phạm Ngọc Tuyển