VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 137/SY-UBND

Sao y Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018

11/05/2017 Ngô Xuân Lộc
2 134/SY-UBND

Sao y Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn" 

11/05/2017 Nguyễn Viết Thuật
3 120/SY-VPUBND Sao y Công văn số 3988/VPCP-KGVX ngày 19/4/2017 của Văn phòng chính phủ về kết quả thực hiện Chị thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường. 27/04/2017 Trần Văn Diêu
4 122/SY-UBND

Sao Y Quyết định 233/QĐ-BCĐCCHC ngày 14/4/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

27/04/2017 Trần Văn Diêu
5 121/SY-UBND

Sao y Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017

27/04/2017 Ngô Xuân Lộc
6 117/SY-UBND

Sao y Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
7 118/SY-UBND Sao y Quyết định 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục chăn nuôi  25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
8 119/SY-UBND

Sao y Quyết định 1399/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ NN&PTNT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y 

25/04/2017 Ngô Xuân Lộc
9 116/SY-UBND Sao y Công văn số 4653/BTC-NSNN của Bộ tài Chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách  tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016  21/04/2017 Ngô Xuân Lộc
10 114/SY-UBND

Sao y Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

20/04/2017 Trần Văn Diêu
11 115/SY-UBND Sao y Thông báo số 01/TB-UBSĐN ngày 23/3/2017 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống Sông Đồng Nai  20/04/2017 Trần Văn Diêu
12 113/SY-UBND

Sao y Quyết định 439/QĐ-TTg ngày 10/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

19/04/2017 Ngô Xuân Lộc
13 101/SY-UBND

Sao y Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

17/04/2017 Nguyễn Viết Thuật
14 109/SY-UBND

Sao y Quyết định 606/QĐ-BTC ngày 31/3/2017 của Bộ Tài Chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí lãnh đạo Sở Tài Chính

14/04/2017 Trần Văn Thương
15 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

Sao y Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

13/04/2017 Trần Văn Diêu