Reviews name Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh
Content Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Quyết định
Categorise Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Start date reviews 23/04/2018
End date reviews 27/04/2018
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 54.360.312