VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (lần 2).
Nội dung Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4148/UBND-CNXD ngày 22/8/2018 về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan có ý kiến góp ý về dự thảo nêu trên cho phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện cung ứng dịch vụ và khả năng cân đối ngân sách của địa phương (có dự thảo quyết định kèm theo) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 28/9/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp các đơn vị không có ý kiến góp ý, xem như thống nhất với dự thảo.
Cơ quan dự thảo Sở Xây dựng
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 28/09/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.371.406