VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)
Nội dung Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3044/UBND-NN ngày 27/6/2018 V/v triển khai Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 08/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 6/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị liên quan có ý kiến góp ý vào dự thảo về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnhviệc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 13/10/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.371.989