VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện Công văn số 4493/UBND-CNXD ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 82/2018/NĐ-UBND-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy dịnh chức năng, hiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến theo quy định và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Cơ quan dự thảo Ban QL các khu công nghiệp
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 14/10/2018
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.989.130