VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan dự thảo Sở tư pháp
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 24/10/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 56.113.635