Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở tư pháp
Legislation type Quyết định
Categorise Quy phạm pháp luật
Start date reviews 24/09/2018
End date reviews 24/10/2018