VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến đóng góp Dự thỏa Quyết định Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Nội dung Thực hiện Công văn số 3282/UBND-KTKH ngày 09/07/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương. Trong đó, tại điểm 1, giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, nghành có liên quan, UBND các huyện, thị xã khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước địa phương; Công văn số 3788/UBND-KTKH ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc gia hạn thời gian xây dựng Quyết định Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Sở Xây dựng tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (có dự thảo Quyết định kèm theo). Để dự thảo Quyết định được phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đề nghị các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp, trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành. Nếu quá thời gian trên đơn vị không có ý kiến góp ý xem như đồng ý với bản dự thảo Quyết định.
Cơ quan dự thảo Sở Xây dựng
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/09/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/10/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 56.371.691