Reviews name Lấy ý kiến Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ–UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ–UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải toàn bộ Dự thảo báo cáo lên Cổng thông tin điện tử, để lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với dự thảo. Mọi ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xin gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Khu Hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), hoặc địa chỉ email kynv.sct@daknong.gov.vn trước ngày 17/02/2019 để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Báo cáo
Categorise Công Thương
Start date reviews 18/01/2019
End date reviews 17/02/2019