VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018
Nội dung Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018. Để có đủ căn cứ tham mưu, đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hoặc qua số điện thoại 02613.545.184
Cơ quan dự thảo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/03/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/03/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 55.344.957