Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
Content Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu dự thảo Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường 23/3 phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 03/4/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Quyết định
Categorise Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Start date reviews 25/03/2019
End date reviews 25/04/2019