Reviews name Xin ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
Content Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 10/05/2019
End date reviews 14/05/2019
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 54.329.497